HOT
코스피
2,724.18
(17.96
0.66%)
코스닥
846.51
(0.57
0.07%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(9일)-2

입력 2020-11-09 16:31  

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(9일)-2

◇개별주식선물
(단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 종목명 │ 시가 │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자 F 202011 ( 10)│60800.00 │60200.00│100.00 │1176193 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK텔레콤 F 202011 ( 10)│228000.00 │226000.0│-1000.00│7260│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] F 20201│230000.00 │233000.0│5000.00 │8493│
│1 ( 10) │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT F 202011 ( 10)│23050.00 │23150.00│250.00 │12962 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력 F 202011 ( 10)│20450.00 │20400.00│0.00│20715 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차 F 202011 ( 10)│172500.00 │172500.0│2000.00 │70362 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권 F 202011 ( 10)│33200.00 │33450.00│550.00 │2982│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주 F 202011 ( 10)│31850.00 │31800.00│100.00 │67964 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아차 F 202011 ( 10)│52500.00 │52600.00│600.00 │69108 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202011 ( 10)│232000.00 │233000.0│2500.00 │11923 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDIF 202011 ( 10)│510000.00 │532000.0│32000.00│42193 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기 F 202011 ( 10)│141500.00 │140000.0│-500.00 │11247 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자 F 202011 ( 10)│88100.00 │87200.00│100.00 │23027 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스 F 202011 ( 10)│29550.00 │29300.00│400.00 │4714│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철 F 202011 ( 10)│30000.00 │30650.00│950.00 │19841 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG F 202011 ( 10)│74300.00 │73100.00│-300.00 │3244│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS F 202011 ( 10)│33950.00 │34550.00│650.00 │1039│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202011 ( 10)│83200.00 │83200.00│300.00 │5145│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202011 ( 10)│84300.00 │89900.00│7200.00 │22337 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주 F 202011 ( 10)│32950.00 │33000.00│400.00 │52895 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202011 ( 10)│146500.00 │157500.0│16000.00│78708 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ F 202011 ( 10)│79500.00 │79400.00│100.00 │447 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGDF 202011 ( 10)│15100.00 │15100.00│250.00 │41973 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융 F 202011 ( 10)│43300.00 │43100.00│350.00 │51028 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학 F 202011 ( 10)│737000.00 │739000.0│14000.00│47228 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래대우 F 202011 ( 10)│8950.00 │9110.00 │200.00 │43475 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산인프라 F 202011 ( 10)│8370.00 │8620.00 │290.00 │59705 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202011 ( 10)│87100.00 │85900.00│-400.00 │150753 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설 F 202011 ( 10)│28250.00 │29200.00│1050.00 │45619 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트 F 202011 ( 10)│148000.00 │150500.0│5000.00 │5026│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202011 ( 10)│32650.00 │32200.00│-450.00 │382 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER F 202011 ( 10)│304000.00 │297500.0│-4000.00│31447 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공 F 202011 ( 10)│21000.00 │22100.00│1200.00 │78016 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202011 ( 10)│11900.00 │11850.00│-50.00 │10328 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil F 202011 ( 10)│57300.00 │57900.00│700.00 │3343│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연 F 202011 ( 10)│399000.00 │393500.0│-5000.00│137 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행 F 202011 ( 10)│8590.00 │8670.00 │300.00 │6595│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대림산업 F 202011 ( 10)│79300.00 │81700.00│2900.00 │33798 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상 F 202011 ( 10)│25000.00 │25350.00│400.00 │523 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202011 ( 10)│13500.00 │13550.00│0.00│718 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202011 ( 10)│14950.00 │15700.00│900.00 │97962 │
│* │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑 F 202011 ( 10)│87400.00 │90000.00│3300.00 │5524│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202011 ( 10)│257500.00 │274500.0│23000.00│28289 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명 F 202011 ( 10)│63700.00 │64200.00│700.00 │2303│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202011 ( 10)│5200.00 │5630.00 │420.00 │171019 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드 F 202011 ( 10)│31700.00 │31550.00│-50.00 │133 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202011 ( 10)│26100.00 │26500.00│400.00 │8340│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202011 ( 10)│847000.00 │845000.0│-3000.00│1946│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202011 ( 10)│34700.00 │34700.00│0.00│807 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202011 ( 10)│71900.00 │72600.00│1200.00 │18950 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202011 ( 10)│22900.00 │22950.00│100.00 │290 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설 F 202011 ( 10)│31150.00 │31800.00│850.00 │7600│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아 F 202011 ( 10)│44000.00 │43850.00│350.00 │1191│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라 F 202011 ( 10)│75700.00 │75700.00│0.00│7049│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드 F 202011 ( 10)│21500.00 │21550.00│100.00 │2174│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202011 ( 10)│5900.00 │5890.00 │30.00 │1583│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202011 ( 10)│6960.00 │6960.00 │30.00 │6262│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKLF 202011 ( 10)│12250.00 │12400.00│200.00 │59 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG상사 F 202011 ( 10)│16850.00 │16900.00│250.00 │426 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍 F 202011 ( 10)│152500.00 │153000.0│1500.00 │3590│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202011 ( 10)│10050.00 │10250.00│300.00 │7049│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCIF 202011 ( 10)│67000.00 │69400.00│4700.00 │16051 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK F 202011 ( 10)│191500.00 │193500.0│2500.00 │1729│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202011 ( 10)│4630.00 │4680.00 │40.00 │467 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유 F 202011 ( 10)│153500.00 │153500.0│-1000.00│12293 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202011 ( 10)│5390.00 │5390.00 │20.00 │409 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDSF 202011 ( 10)│174500.00 │174500.0│0.00│1493│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202011 ( 10)│164500.00 │165000.0│1500.00 │3430│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획 F 202011 ( 10)│21300.00 │21150.00│100.00 │282 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산 F 202011 ( 10)│116000.00 │114500.0│-1000.00│3334│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화 F 202011 ( 10)│25600.00 │26150.00│800.00 │1789│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명 F 202011 ( 10)│1590.00 │1620.00 │40.00 │3853│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202011 ( 10)│48500.00 │52400.00│4300.00 │643017 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202011 ( 10)│179000.00 │184500.0│7500.00 │4034│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202011 ( 10)│30900.00 │34800.00│4300.00 │17940 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상 F 202011 ( 10)│24250.00 │24500.00│400.00 │1551│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오 F 202011 ( 10)│374000.00 │372000.0│2000.00 │38140 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202011 ( 10)│12900.00 │13200.00│400.00 │398 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202011 ( 10)│18150.00 │18050.00│100.00 │1510│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠 F 202011 ( 10)│36950.00 │36500.00│2500.00 │10221 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠 F 202011 ( 10)│278100.00 │275400.0│0.00│4626│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202011 ( 10)│6880.00 │7200.00 │400.00 │17727 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온 F 202011 ( 10)│282000.00 │286500.0│8000.00 │32433 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202011 ( 10)│43000.00 │43050.00│350.00 │5354│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202011 ( 10)│1514000.00│1521000.│2000.00 │193 │
│ │ │00 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레GF 202011 ( 10)│46350.00 │46800.00│550.00 │492 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재 F 202011 ( 10)│183500.00 │184000.0│1500.00 │499 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202011 ( 10)│57000.00 │56700.00│0.00│381 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이 F 202011 ( 10)│74600.00 │74400.00│-600.00 │2412│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품 F 202011 ( 10)│287500.00 │286500.0│1500.00 │163 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202011 ( 10)│12250.00 │12450.00│200.00 │7111│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGFF 202011 ( 10)│4290.00 │4330.00 │50.00 │1465│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202011 ( 10)│45800.00 │45800.00│400.00 │424 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202011 ( 10)│390000.00 │396000.0│7000.00 │1535│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘 F 202011 ( 10)│98700.00 │99000.00│200.00 │545 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCCF 202011 ( 10)│162500.00 │163000.0│500.00 │279 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일 F 202011 ( 10)│32900.00 │33150.00│350.00 │1102│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원 F 202011 ( 10)│84300.00 │84100.00│500.00 │163 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행 F 202011 ( 10)│64600.00 │65600.00│1400.00 │1077│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPSF 202011 ( 10)│27900.00 │28100.00│500.00 │363 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202011 ( 10)│62800.00 │63900.00│1100.00 │1648│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV F 202011 ( 10)│20550.00 │20750.00│200.00 │128 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심 F 202011 ( 10)│302000.00 │302500.0│500.00 │36 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202011 ( 10)│29650.00 │29100.00│-600.00 │174 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도 F 202011 ( 10)│38400.00 │38350.00│200.00 │3141│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계 F 202011 ( 10)│214000.00 │216500.0│3000.00 │745 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마 F 202011 ( 10)│45450.00 │45600.00│550.00 │502 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역 F 202011 ( 10)│28300.00 │28750.00│500.00 │1784│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202011 ( 10)│3460.00 │3480.00 │50.00 │2397│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화 F 202011 ( 10)│215000.00 │222000.0│9000.00 │1923│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스 F 202011 ( 10)│110000.00 │115000.0│8000.00 │524 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG하우시스 F 202011 ( 10)│65200.00 │64700.00│-100.00 │1034│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술 F 202011 ( 10)│20000.00 │19950.00│100.00 │86 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어 F 202011 ( 10)│39550.00 │40250.00│750.00 │245 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스 F 202011 ( 10)│187000.00 │188000.0│2500.00 │89 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스 F 202011 ( 10)│121600.00 │123200.0│3900.00 │177 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK머티리얼 F 202011 ( 10)│237100.00 │237300.0│5500.00 │135 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM F 202011 ( 10)│134500.00 │134700.0│2300.00 │173 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202011 ( 10)│38350.00 │38500.00│200.00 │365 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣 F 202011 ( 10)│30050.00 │30450.00│900.00 │892 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202011 ( 10)│38550.00 │39200.00│900.00 │679 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업 F 202011 ( 10)│16700.00 │17800.00│1150.00 │4209│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPSF 202011 ( 10)│34450.00 │34000.00│-400.00 │1666│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202011 ( 10)│31850.00 │32300.00│250.00 │1168│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩 F 202011 ( 10)│64800.00 │65000.00│500.00 │683 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론 F 202011 ( 10)│10000.00 │10050.00│0.00│648 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠 F 202011 ( 10)│30450.00 │30700.00│700.00 │1749│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블 F 202011 ( 10)│128000.00 │129500.0│2500.00 │4588│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202011 ( 10)│92900.00 │92100.00│300.00 │31256 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202011 ( 10)│80600.00 │82000.00│-1200.00│23011 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품 F 202011 ( 10)│7320.00 │7580.00 │340.00 │6663│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202011 ( 10)│28950.00 │29050.00│350.00 │81 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202011 ( 10)│9530.00 │9600.00 │90.00 │14569 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202011 ( 10)│20150.00 │20500.00│400.00 │1004│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202011 ( 10)│46700.00 │46950.00│1050.00 │5014│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202011 ( 10)│34000.00 │35700.00│1900.00 │5122│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent. F 202011 ( 10)│34700.00 │35050.00│700.00 │2755│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용양회 F 202011 ( 10)│5550.00 │5560.00 │-10.00 │164 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션 F 202011 ( 10)│3520.00 │4220.00 │730.00 │63508 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKCF 202011 ( 10)│85100.00 │85000.00│1500.00 │384 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍 F 202011 ( 10)│34800.00 │35000.00│50.00 │729 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성 F 202011 ( 10)│10250.00 │9990.00 │40.00 │2431│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC F 202011 ( 10)│38350.00 │37050.00│100.00 │191 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202011 ( 10)│29950.00 │30000.00│400.00 │933 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스 F 202011 ( 10)│30450.00 │30450.00│50.00 │385 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치 F 202011 ( 10)│21800.00 │21500.00│300.00 │315 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202012 │8130.00 │8170.00 │170.00 │15 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202012 │0.00 │45105.00│0.00│0 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202012 │9660.00 │9730.00 │115.00 │83 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20201│11155.00 │11465.00│390.00 │903 │
│2 │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR F 20201│14450.00 │14450.00│70.00 │1 │
│2 │ ││││
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스

  top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

  마이핀

  와우캐시

  와우넷에서 실제 현금과
  동일하게 사용되는 사이버머니
  캐시충전
  서비스 상품
  월정액 서비스
  GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
  GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
  파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
  +SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

  고객센터

  강연회·행사 더보기

  7일간 등록된 일정이 없습니다.

  이벤트

  7일간 등록된 일정이 없습니다.

  공지사항 더보기

  open
  핀(구독)!