HOT
코스피
2,724.18
(17.96
0.66%)
코스닥
846.51
(0.57
0.07%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(19일)-2

입력 2021-11-19 16:32  

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(19일)-2

◇개별주식선물
(단위:원,계약)
┌─────────────┬─────┬────┬────┬────┐
│ 종목명 │ 시가 │ 종가 │전일대비│ 거래량 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전자 F 202112 ( 10)│70700.00 │71300.00│900.00 │904428 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│POSCO[005490] F 20211│275500.00 │278500.0│3000.00 │13432 │
│2 ( 10) │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KT F 202112 ( 10)│30800.00 │31050.00│250.00 │9359│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국전력 F 202112 ( 10)│22400.00 │22350.00│-50.00 │21320 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대차 F 202112 ( 10)│211000.00 │209500.0│3500.00 │33993 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성증권 F 202112 ( 10)│47350.00 │47300.00│-100.00 │2130│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신한지주 F 202112 ( 10)│37050.00 │37400.00│200.00 │35265 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기아 F 202112 ( 10)│84100.00 │84100.00│1100.00 │75183 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대모비스 F 202112 ( 10)│239000.00 │238000.0│1000.00 │7296│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDIF 202112 ( 10)│762000.00 │754000.0│-8000.00│11677 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성전기 F 202112 ( 10)│167500.00 │174000.0│8000.00 │45699 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG전자 F 202112 ( 10)│128000.00 │134000.0│11500.00│192673 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국가스 F 202112 ( 10)│39100.00 │38100.00│-1000.00│5121│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대제철 F 202112 ( 10)│40200.00 │40450.00│200.00 │32368 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG F 202112 ( 10)│85800.00 │86300.00│900.00 │2402│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS F 202112 ( 10)│40550.00 │40100.00│-350.00 │2189│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│케이티앤지 F 202112 ( 10)│84000.00 │84200.00│-100.00 │5154│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국조선해 F 202112 ( 10)│96900.00 │96800.00│-100.00 │6726│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나지주 F 202112 ( 10)│42050.00 │42500.00│250.00 │29724 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK이노베이 F 202112 ( 10)│218500.00 │216000.0│-4500.00│8470│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ F 202112 ( 10)│88300.00 │88900.00│-100.00 │656 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LGDF 202112 ( 10)│22750.00 │22600.00│-150.00 │188434 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KB금융 F 202112 ( 10)│55600.00 │56600.00│1000.00 │31713 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG화학 F 202112 ( 10)│772000.00 │757000.0│-20000.0│6417│
│ │ │0 │0 ││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│미래에셋증 F 202112 ( 10)│9020.00 │9070.00 │10.00 │26376 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대두산인 F 202112 ( 12)│7880.00 │7830.00 │-90.00 │5176│
│* │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK하이닉스 F 202112 ( 10)│110000.00 │112000.0│2000.00 │107129 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS건설 F 202112 ( 10)│40450.00 │40150.00│-350.00 │14676 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│이마트 F 202112 ( 10)│161500.00 │159500.0│-1000.00│1296│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국타이어 F 202112 ( 10)│42250.00 │41000.00│-500.00 │2319│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NAVER F 202112 ( 10)│408000.00 │404500.0│-3500.00│16151 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한항공 F 202112 ( 10)│29150.00 │29700.00│200.00 │41087 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG유플러스 F 202112 ( 10)│13850.00 │13900.00│0.00│8785│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│S-Oil F 202112 ( 10)│89500.00 │88400.00│-500.00 │5642│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│고려아연 F 202112 ( 10)│491000.00 │491000.0│-500.00 │746 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│기업은행 F 202112 ( 10)│11100.00 │11150.00│0.00│832 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대상 F 202112 ( 10)│23750.00 │23750.00│100.00 │521 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코인터 F 202112 ( 10)│19950.00 │20250.00│200.00 │3264│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산중공업 F 202112 ( 10)│24100.00 │24250.00│-250.00 │482472 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데쇼핑 F 202112 ( 10)│99500.00 │98500.00│-1500.00│288 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│롯데케미칼 F 202112 ( 10)│209500.00 │210000.0│3500.00 │2694│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성생명 F 202112 ( 10)│65000.00 │64800.00│0.00│8011│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성중공업 F 202112 ( 10)│5600.00 │5700.00 │70.00 │50351 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성카드 F 202112 ( 10)│33750.00 │33750.00│-300.00 │471 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화에어로 F 202112 ( 10)│43550.00 │43800.00│300.00 │5569│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│엔씨소프트 F 202112 ( 10)│753000.00 │752000.0│-9000.00│15685 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하이트진로 F 202112 ( 10)│33050.00 │33600.00│750.00 │1337│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국금융지 F 202112 ( 10)│85100.00 │84900.00│-500.00 │4880│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국항공우 F 202112 ( 10)│30150.00 │30700.00│600.00 │18814 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대건설 F 202112 ( 10)│48400.00 │48250.00│-250.00 │11803 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대위아 F 202112 ( 10)│77800.00 │77300.00│300.00 │5062│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│호텔신라 F 202112 ( 10)│79600.00 │79400.00│-300.00 │10480 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│강원랜드 F 202112 ( 10)│25200.00 │25200.00│0.00│2574│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BNK금융지 F 202112 ( 10)│8470.00 │8470.00 │-40.00 │21864 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DGB금융지 F 202112 ( 10)│9540.00 │9520.00 │-100.00 │14355 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GKLF 202112 ( 10)│13900.00 │14000.00│0.00│2208│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX인터내셔 F 202112 ( 10)│25550.00 │25500.00│-50.00 │2089│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG이노텍 F 202112 ( 10)│291500.00 │289000.0│3000.00 │31690 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NH투자증권 F 202112 ( 10)│13050.00 │12950.00│-100.00 │2275│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│OCIF 202112 ( 10)│117000.00 │119000.0│1000.00 │3070│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK F 202112 ( 10)│246000.00 │246000.0│-1000.00│8120│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK네트웍스 F 202112 ( 10)│5080.00 │5020.00 │-50.00 │7889│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│금호석유 F 202112 ( 10)│162000.00 │162500.0│0.00│2588│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넥센타이어 F 202112 ( 10)│6970.00 │6850.00 │-120.00 │4129│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성SDSF 202112 ( 10)│153000.00 │154500.0│1000.00 │1666│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레퍼시 F 202112 ( 10)│176000.00 │178000.0│1500.00 │5772│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│제일기획 F 202112 ( 10)│23300.00 │23350.00│-100.00 │2334│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성물산 F 202112 ( 10)│111500.00 │113000.0│1500.00 │5626│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화 F 202112 ( 10)│32000.00 │32400.00│100.00 │3097│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화생명 F 202112 ( 10)│3280.00 │3230.00 │-70.00 │4237│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화솔루션 F 202112 ( 10)│35900.00 │35550.00│250.00 │20819 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대글로비 F 202112 ( 10)│156500.00 │158500.0│2500.00 │569 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대미포조 F 202112 ( 10)│71700.00 │72300.00│-400.00 │3024│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대해상 F 202112 ( 10)│25200.00 │25200.00│150.00 │3650│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오 F 202112 ( 10)│125500.00 │127000.0│2000.00 │49146 │
│* │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파라다이스 F 202112 ( 10)│15350.00 │15450.00│-50.00 │2421│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│서울반도체 F 202112 ( 10)│14500.00 │15100.00│300.00 │1706│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│웹젠 F 202112 ( 10)│31200.00 │29150.00│-2450.00│8002│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│씨젠 F 202112 ( 10)│54200.00 │54900.00│400.00 │3644│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코 ICT F 202112 ( 10)│6300.00 │6370.00 │70.00 │1198│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온 F 202112 ( 10)│215000.00 │224000.0│7500.00 │18040 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│와이지엔터 F 202112 ( 10)│66700.00 │66000.00│-1000.00│6474│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LG생활건강 F 202112 ( 10)│1180000.00│1166000.│-18000.0│829 │
│ │ │00 │0 ││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│아모레GF 202112 ( 10)│46050.00 │46750.00│100.00 │1929│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성화재 F 202112 ( 10)│216500.00 │218000.0│1000.00 │1528│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미사이언 F 202112 ( 10)│54400.00 │55200.00│200.00 │1035│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코웨이 F 202112 ( 10)│75300.00 │75800.00│100.00 │1121│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한미약품 F 202112 ( 10)│264000.00 │265000.0│1500.00 │141 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한온시스템 F 202112 ( 10)│13500.00 │13350.00│-50.00 │2824│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│BGFF 202112 ( 10)│5860.00 │5870.00 │-10.00 │19 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB손해보험 F 202112 ( 10)│55500.00 │55800.00│100.00 │1556│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ제일제당 F 202112 ( 10)│358000.00 │365000.0│6000.00 │170 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한샘 F 202112 ( 10)│83600.00 │85700.00│1500.00 │511 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KCCF 202112 ( 10)│313000.00 │309500.0│-4500.00│222 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│GS리테일 F 202112 ( 10)│32500.00 │32200.00│-550.00 │384 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스원 F 202112 ( 10)│81600.00 │81500.00│-100.00 │445 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│유한양행 F 202112 ( 10)│59300.00 │59700.00│800.00 │501 │
│* │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한전KPSF 202112 ( 10)│43400.00 │41350.00│-2750.00│10287 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대백화점 F 202112 ( 10)│76500.00 │76700.00│-200.00 │503 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ CGV F 202112 ( 10)│26650.00 │26850.00│150.00 │3655│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│농심 F 202112 ( 10)│287000.00 │287000.0│1000.00 │53 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LIG넥스원 F 202112 ( 10)│59600.00 │64700.00│6800.00 │48280 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│만도 F 202112 ( 10)│59000.00 │59600.00│1500.00 │7291│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│신세계 F 202112 ( 10)│235000.00 │235000.0│500.00 │404 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한국콜마 F 202112 ( 10)│41150.00 │41150.00│-200.00 │567 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영원무역 F 202112 ( 10)│44300.00 │43950.00│-350.00 │979 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메리츠증권 F 202112 ( 10)│5210.00 │5140.00 │-70.00 │30972 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│대한유화 F 202112 ( 10)│179000.00 │180500.0│3000.00 │327 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│코스맥스 F 202112 ( 10)│101500.00 │101500.0│0.00│168 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│LX하우시스 F 202112 ( 10)│62200.00 │61800.00│-400.00 │148 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│다우기술 F 202112 ( 10)│24150.00 │24250.00│50.00 │3345│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│하나투어 F 202112 ( 10)│73700.00 │75100.00│1000.00 │576 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│메디톡스 F 202112 ( 10)│145200.00 │143700.0│-3700.00│63 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│컴투스 F 202112 ( 10)│173400.00 │168800.0│-7900.00│8066│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SK머티리얼 F 202112 ( 10)│388900.00 │390800.0│1300.00 │306 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│CJ ENM F 202112 ( 10)│173800.00 │180200.0│8700.00 │8964│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스에프에 F 202112 ( 10)│36100.00 │37200.00│1600.00 │999 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│두산밥캣 F 202112 ( 10)│40000.00 │38750.00│-1250.00│2293│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│현대엘리베 F 202112 ( 10)│45700.00 │45700.00│-450.00 │2401│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한세실업 F 202112 ( 10)│24100.00 │24300.00│350.00 │2813│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│원익IPSF 202112 ( 10)│37700.00 │38750.00│1100.00 │2412│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JW중외제약 F 202112 ( 10)│23000.00 │23000.00│0.00│1322│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│안랩 F 202112 ( 10)│74600.00 │75200.00│-200.00 │260 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│파트론 F 202112 ( 10)│10900.00 │10950.00│0.00│4944│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에스엠 F 202112 ( 10)│78300.00 │77300.00│-1700.00│4800│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│넷마블 F 202112 ( 10)│133000.00 │126500.0│-8000.00│16354 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│셀트리온헬 F 202112 ( 10)│85200.00 │88000.00│3300.00 │15501 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│포스코케미 F 202112 ( 10)│144000.00 │147500.0│3500.00 │7365│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│영진약품 F 202112 ( 10)│4500.00 │4520.00 │10.00 │3553│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│PI첨단소재 F 202112 ( 10)│50200.00 │48550.00│-1450.00│3584│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│우리금융지 F 202112 ( 10)│13450.00 │13050.00│-400.00 │10521 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│HDC 현대산 F 202112 ( 10)│23200.00 │23150.00│0.00│1482│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│일진머티리 F 202112 ( 10)│129500.00 │130000.0│500.00 │19342 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한올바이오 F 202112 ( 10)│19950.00 │20050.00│100.00 │2353│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│JYP Ent. F 202112 ( 10)│55000.00 │51500.00│-3500.00│8987│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│쌍용C&EF 202112 ( 10)│7780.00 │7800.00 │20.00 │1825│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│팬오션 F 202112 ( 10)│5460.00 │5520.00 │50.00 │18940 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SKCF 202112 ( 10)│186000.00 │187500.0│7000.00 │16236 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DB하이텍 F 202112 ( 10)│68500.00 │72500.00│4700.00 │29558 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│후성 F 202112 ( 10)│23800.00 │23700.00│-300.00 │21887 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│RFHIC F 202112 ( 10)│27350.00 │30250.00│2050.00 │3218│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│동진쎄미켐 F 202112 ( 10)│38800.00 │39200.00│350.00 │11184 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│네패스 F 202112 ( 10)│35050.00 │34900.00│600.00 │829 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│비에이치 F 202112 ( 10)│20250.00 │21200.00│1350.00 │7229│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│DL이앤씨 F 202112 ( 10)│123000.00 │120500.0│-3000.00│632 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성바이오 F 202112 ( 10)│850000.00 │891000.0│46000.00│1756│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼성엔지니 F 202112 ( 10)│22150.00 │22250.00│50.00 │969 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│한화시스템 F 202112 ( 10)│16250.00 │16000.00│-200.00 │9793│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│보령제약 F 202112 ( 10)│13800.00 │13800.00│100.00 │194 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│카카오게임 F 202112 ( 10)│107800.00 │107500.0│-1100.00│25299 │
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│에코프로비 F 202112 ( 10)│569400.00 │545800.0│-22100.0│7846│
│ │ │0 │0 ││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│스튜디오드 F 202112 ( 10)│96200.00 │96500.00│-100.00 │544 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│천보 F 202112 ( 10)│354000.00 │356300.0│200.00 │1086│
│ │ │0 │││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│콜마비앤에 F 202112 ( 10)│33200.00 │34550.00│1650.00 │331 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│SFA반도체 F 202112 ( 10)│7330.00 │7320.00 │80.00 │6500│
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│NHN 한국사 F 202112 ( 10)│59000.00 │60000.00│800.00 │487 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│삼천당제약 F 202112 ( 10)│44450.00 │45200.00│1050.00 │339 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX 삼성그룹 F 202112 │0.00 │9725.00 │0.00│0 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 헬스케어 F 202112 │0.00 │36300.00│0.00│0 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ARIRANG 고배당 F 202112 │12410.00 │12410.00│35.00 │1 │
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 차이나CSI300 F 20211│11805.00 │11805.00│-55.00 │5 │
│2 │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│KODEX Top5PlusTR F 20211│0.00 │18095.00│0.00│0 │
│2 │ ││││
├─────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│TIGER 나스닥100F 20211│87385.00 │87840.00│1505.00 │24 │
│2 │ ││││
└─────────────┴─────┴────┴────┴────┘
※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

관련뉴스

  top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

  마이핀

  와우캐시

  와우넷에서 실제 현금과
  동일하게 사용되는 사이버머니
  캐시충전
  서비스 상품
  월정액 서비스
  GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
  GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
  파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
  +SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

  고객센터

  강연회·행사 더보기

  7일간 등록된 일정이 없습니다.

  이벤트

  7일간 등록된 일정이 없습니다.

  공지사항 더보기

  open
  핀(구독)!